Vedtekter

YCC NORGE logo

Vedtekter for YCC-Norway

Utarbeidet av: Styret i YCC 2004
Endret: 2012
Endret: 17. august 2013
Endret: 15. august 2015
Endret: 13. februar 2016
Endret: 10. februar 2018
Endret: 9. februar 2019
Endret: 16. april 2021
Endret: 11. februar 2023
Endret: 10. februar 2024

§ 1 Navn
Klubbens navn er Yamaha Custom Club – Norway. I forkortet form omtales klubben som YCC-Norway eller YCCN.

§ 1.1 Underavdeling / distrikt
For klubbens underliggende avdelinger/distrikt i Norge, brukes notasjonen «YCCN-distrikt»

§ 2 Formål
Klubben skal gjennom dugnadsånd, samarbeid og kameratskap fremme et sunt og inkluderende motorsykkelmiljø og bidra til god trafikksikkerhet både innad og utad.

§ 3 Emblem
YCC-Norway sitt emblem/logo og titler er klubbens eiendom, og kan ikke reproduseres, distribueres eller benyttes uten godkjenning fra styret og/eller årsmøtet.

§ 4 Signatur/prokura
Klubben forpliktes ved underskrift av president/visepresident og et styremedlem. President/visepresident og styremedlem kan meddele prokura.

§ 5 Medlemmer
Enhver som innordner seg klubbens vedtekter, eier/disponerer en Yamaha motorsykkel – samt innehar førerkort eller har aktivt påbegynt føreropplæring for motorsykkel (klasse A1, A2 eller A) – kan tas opp som medlem i YCC-Norway.
Ved innmelding skal man oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, sykkeltype og årsmodell. Registrerte medlemmer gis tilgang til klubbens offisielle nettside, sosiale medier og øvrige digitale tjenester.
YCC-Norway har 3 medlems kategorier:
1.
Hovedmedlem
Hovedmedlem har 1 stemme på årsmøtet og kan tildeles rett til å bære vest med ryggmerke. Hovedmedlemmer er valgbare til formelle roller og verv i klubben.
2.
Familiemedlemskap
Familiemedlemskap kan omfatte hovedmedlems øvrige familie, bosatt på samme adresse. Familiemedlemmer kan representere respektive hovedmedlem på Årsmøtet, men familiemedlemskapet har samlet kun 1 stemme på årsmøtet. Alle familiemedlemmer tildeles rett til å bære vest med ryggmerke sammen med hovedmedlem. Familiemedlemmer kan ikke ha verv i klubben.
3.
Støttemedlem
Kategorien støttemedlem er tiltenkt eksisterende medlemmer som ikke lenger kan kjøre motorsykkel, eventuelt har byttet til annet merke enn Yamaha, men som fortsatt ønsker å være med i klubbens felleskap. Støttemedlem har ikke stemmerett på årsmøte, kan ikke ha verv i klubben og kan ikke bære vest med ryggmerke.

Klubbens vestreglement må følges

Klubbens medlemmer oppfordres til å være medlem av NMCU (Norsk Motorsykkel Union).

§ 6 Opphør av medlemskap
Et medlem som grovt har forbrutt seg mot klubbens vedtekter, bedrevet med sjikane, hets eller utilbørlig adferd overfor andre medlemmer eller klubben på sosiale medier eller andre sammenhenger – både offentlige og lukkede – kan bli ekskludert som medlem av klubben.
Eventuell eksklusjon avgjøres av det sittende styret. Avgjørelse iverksettes umiddelbart, men kan ankes til årsmøtet. På årsmøtet må det voteres og oppnå ¾ flertall for at anken skal tas til følge.
Ekskluderte medlemmer plikter å levere inn brystmerke, ryggmerke og eventuelle tittelmerker ervervet under medlemskapet.

§6.1 Suspensjon av medlemskap
Et medlem som har begått mindre brudd på vedtekter, er involvert i økonomiske misligheter eller andre, interne konfliktforhold i klubben, kan få sitt medlemskap midlertidig suspendert. Suspensjon av medlemskap vedtas av styret, og kan ikke ankes. Med vedtaket skal det følge konkrete kriterier for at suspensjonen kan oppheves. Suspensjon av medlemskap kan ikke ha en varighet på mer enn 6 måneder.
Under suspensjon løses medlemmet fra eventuelle verv i klubben, tilgang til klubbens sosiale medier stenges, og man kan ikke delta på arrangementer i klubbens regi. Suspenderte medlemmer har ikke stemmerett og kan heller ikke stille som kandidater ved valg på verv i klubben..

§ 7 Kontingent
Medlemskontingenten for de respektive medlems kategorier fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis, innen 31. januar gjeldende år. Er ikke medlemskontingent betalt innen denne dato, settes medlemskapet i bero, og stemmerett på årsmøte og andre medlems privilegier bortfaller. Er medlemskontingent fortsatt ikke betalt innen 1. mars gjeldende år, opphører medlemskap og aktuelle medlem(er) slettes fra medlemsregisteret.
Medlemskapet følger kalenderåret. Nye medlemmer som melder seg inn i klubben etter 1.september og betaler neste års kontingent ved innmelding, vil få medlemskap gratis ut gjeldende år.

§ 8 Årsmøte

§ 8 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, og innkalling sendes medlemmers registrerte mailadresse med minimum 3 ukers varsel. Med innkallingen skal dagsorden, styrets årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling vedlegges.
Lokasjon for årsmøtet velges av sittende styre. Med innkallingen skal det følge en veibeskrivelse til stedet årsmøtet avholdes.
Årsmøtet er åpent for alle registrerte medlemmer i klubben. Stemmerett kan kun benyttes ved fysisk oppmøte eller gyldig fullmakt. Alle fremmøtte har talerett på årsmøtet. Deltagere på eventuelle digitale løsninger kan få talerett på årsmøtet dersom dette er teknisk mulig og avtalt på forhånd.

Årsmøtets agenda
1. Konstituering: Godkjenne innkalling og dagsorden
2. Velge møteleder, referent og to til å signere protokollen, samt 2 personer til tellekorps
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Styrets ansvarsfrihet
6. Kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg av styre
9. Kunngjøring av nye medlemmer som har fått tildelt rett til å bære ryggmerke

Forslag til saker til årsmøtet må være styret i hende innen 15. desember. Kun saker på agenda kan behandles av årsmøtet. Disse skal sendes ut sammen med innkalling og legges ut på hjemmesiden.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på årsmøtet, skal være elektronisk tilgjengelige for medlemmene på YCC-Norway sine internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter vedtekter skal inntas i, eller vedlegges innkallingen til årsmøtet. Medlemmer som ønsker papirkopi av disse dokumentene er selv ansvarlig for å skrive dem ut.

Gjennomføring av valg
• Valget ledes av valgkomiteens leder eller dennes stedfortreder.
• Valg foretas skriftlig ved flere enn en kandidat til samme verv og minimum ett medlem krever det.
• Benkeforslag tillates ikke.
• Forhåndsstemmer tillates.
• Forhåndsstemmer skal sendes til klubbens foretaks registrerte adresse og være denne i hende senest 5 dager før årsmøtet. Stemmeseddel puttes i en konvolutt som KUN merkes med valg og årstall. Denne puttes så i en konvolutt, med medlemmets navn på baksiden, som sendes til klubben. Gyldig forhåndsstemme forutsetter at kontingent for inneværende år er betalt innen frist.

Årsmøtet er vedtaks dyktig med det antall medlemmer som møter. Et medlem kan kun ha fullmakt fra ett annet medlem. Registrering av fremmøte foretas ved sekretariat ved inngangen.

Vedtak er gyldig med simpelt flertall. De vedtak som fattes må være i samsvar med NMCU’s vedtekter, samt være i overensstemmelse med YCC Constitution.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer det med minst 14 dagers varsel.

§ 10 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 hovedmedlemmer i YCC-Norway som velges av årsmøtet, hvorav ingen innehar eller stiller som kandidater til tillitsverv i styret. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved nyvalg av alle 3 komitemedlemmer samtidig, avkortes valgperioden for 1 komitemedlem fra 2 til 1 år. Dette skjer ved loddtrekning etter gjennomført valg, og gjøres for å sikre fremtidig kontinuitet i valgkomiteen. Valgkomiteen konstituerer seg selv og utpeker komiteens leder.

Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes iht. § 12. Valgkomiteens arbeid følger retningslinjer gitt i dokumentet «Valgkomiteens oppgaver og arbeid», innenfor gitte tidsfrister:

1. september : Avklare om besittere av verv på valg stiller til gjenvalg

15. desember : Siste frist for å foreslå kandidater til valgkomiteen

6. januar : Valgkomiteens innstilling til årsmøtet oversendes styret

§ 11 Styremøter

Styremøter holdes når styret finner det nødvendig, dog minimum 4 ganger i året

§ 12 Styret

Klubben ledes av et styre bestående av 5-fem medlemmer:
1. President
2. Visepresident
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Styremedlem – Distriktskoordinator

Styret er beslutningsdyktig når President/Visepresident og 2 styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i styret har President dobbeltstemme. Vararepresentant har stemmerett dersom et eller flere av styrets ordinære medlemmer med rimelig grunn er forhindret fra å stemme.

Juniorrepresentant og vararepresentant har møteplikt i ordinære styremøter, hvor de har talerett, men ikke stemmerett. Undergrupper kan også delta på styrets møter etter invitasjon.

Selv om et styremedlem ikke har sittet hele mandattiden, kan vedkommende ved styrets beslutning, og godkjent på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, løses fra sin oppgave dersom han/hun åpenbart har unnlatt å utføre sine oppgaver eller sviktet den tillit oppdraget forutsatte, eller selv ønsker å fratre.t.

§ 13 Styrets arbeid

Presidenten har den daglige ledelsen av klubben. Presidenten leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt.

Visepresidenten fungerer som president under dennes fravær, og overtar som president dersom denne faller fra, frem til første årsmøte. Visepresidenten ser til og følger opp at klubbens vedtekter blir fulgt.

Sekretæren fører protokoll (referat) fra alle styremøter. Sekretæren skal i samråd med presidenten føre klubbens korrespondanse og forvalte klubbens dokumentarkiv. Sekretæren er også medlemsarkivar.

Kassereren fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Klubbens midler settes i bank og disponeres av kasserer. Kasserer disponerer kort på klubbens konto, maksimum uttak til samme formål av kasserer er kr 5000,- (NOK fem tusen 00/100) alle summer over dette skal godkjennes av styret.

Styremedlem/Distriktskoordinator fungerer som et bindeledd mellom distriktenes chiefer og styret. Arbeidsoppgaver består i holde jevnlig kontakt med chiefene og sørge for at deres interesser og behov ivaretas av styret.

Juniorrepresentanten representerer YCC-Norway sine medlemmer under 24 år, ivaretar deres ønsker og interesser overfor Styret, og kan ellers pålegges oppgaver som styret bestemmer.

Vararepresentanten holder seg a jour om styrets arbeid, og kan pålegges oppgaver som styret bestemmer.

Styret oppnevner etter behov utvalg/personer for spesialoppgaver.

Styret utnevner titler og kan tilbakekalle disse (Chief, Road Captain, etc).

Styret regulerer og vedtar vest-reglementet.

§ 14 Særskilte utvalg

Det fastsettes særlige lover for permanente undergrupper, for eksempel treffkomite, trafikksikkerhetskomitee, etc.

§ 15 Vedtektsendringer

Endring i vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Ved omfattende endringsforslag skal avstemming, så langt det er mulig, gjøres separat for hver paragraf som foreslås endret.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslisten. Dersom oppløsning blir vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses, kreves også på dette årsmøtet 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning skal klubbens aktiva overføres NMCU som vil bruke midlene i sitt arbeid for motorsyklistene.