Vedtekter

YCC NORGE logo

Vedtekter for YCC-Norway

Utarbeidet av: Styret i YCC 2004
Endret: 2012
Endret: 17. august 2013
Endret: 15. august 2015
Endret: 13. februar 2016
Endret: 10. februar 2018
Endret: 9. februar 2019
Endret: 16. april 2021
Endret: 11. februar 2023

§ 1 Navn

Klubbens navn er Yamaha Custom Club – Norway

§ 2 Formål

Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme ett sunt motorsykkelmiljø og god trafikksikkerhet både innad og utad.

§ 3 Emblem

Klubbens emblem/logo og titler kan ikke benyttes uten godkjenning fra styret og/eller årsmøtet.

§ 4 Signatur/prokura

Klubben forpliktes ved underskrift av president, og ved dennes fravær, visepresident og ett styremedlem. President og styremedlem kan meddele prokura.

§ 5 Medlemmer

Enhver som innordner seg klubbens vedtekter kan tas opp som medlem eller støttemedlem. For å kunne bli fullverdig medlem, må man eie en Yamaha motorsykkel, Første år er man medlem på prøve. Etter et år og litt aktivitet blir man fullverdig medlem og kan bære ryggmerke. Retten til å bære ryggmerke, tildeles på årsmøtet. Og kontingent må være betalt. Ryggmerket kjøpes i klubbshoppen.
Ved innmelding skal det oppgis navn, adresse, fødselsår, telefonnummer, e-postadresse, sykkeltype og årsmodell.

Fullverdig medlem har èn stemme på årsmøte, og kan bruke ryggmerke og banner på vesten etter tildeling av rettighet til dette på årsmøte. For å ha verv og stemmerett må man ha førerkort klasse A1, A2, eller A.

Prøvemedlem har èn stemme på årsmøtet, kan ikke bruke ryggmerke, men banner på ryggen i tillegg til brystmerke på vesten.

Støttemedlem har ikke stemmerett, men talerett på årsmøtet. Støttemedlemmer kan ikke bruke klubbvest.

Familiemedlem kun ett medlem i familiemedlemskap har stemmerett på årsmøtet. Alle familiemedlemmer kan bære ryggmerke etter tildeling av dette.

Klubbens vestreglement må følges.

Klubbens medlemmer oppfordres til å være medlem i NMCU (Norsk Motorcykkel Union)

§ 6 Opphør av medlemskap

Ett medlem som grovt har forbrutt seg mot klubbens vedtekter, driver eller har drevet med sjikanering av andre medlemmer eller klubben på ethvert sosialt medium eller andre steder kan ekskluderes som medlem av klubben. Dette avgjøres av det sittende styret. Avgjørelse kan iverksettes umiddelbart, men kan ankes til årsmøtet. Det må voteres og det må ¾ flertall, for at anken skal tas til følge.

§ 7 Kontingent

Kontingenten skal betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes av årsmøte. Medlemskapet følger kalenderåret, nye medlemmer som melder seg inn i klubben etter 1.september vil få medlemskap gratis ut inneværende år, hvis de betaler kontingent ved innmeldelse i klubben. Medlemskontingent for gjeldende år skal være på YCC sin konto innen 31/1 gjeldende år. Er ikke medlemsavgift betalt denne dato, vil medlemskapet opphøre. For å være stemmeberettiget på årsmøte, må kontingent være betalt.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, og innkalles med minst 3 ukers varsel. Med innkallingen skal dagsorden, styrets årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling. vedlegges. Det skal lages veibeskrivelse til stedet årsmøtet avholdes. Lokasjon kan rullere.

Årsmøte behandler
1. Konstituering: Godkjenne innkalling og dagsorden.
2. Velge møteleder, referent og to til å signere protokollen, samt 2 personer til tellekorps
3. Årsberetning
4. Regnskap i revidert stand
5. Styrets ansvarsfrihet
6. Kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg av styret
9. Valg av diverse komiteer og eventuelt spesialgrupper

Valg foretas skriftlig ved flere enn en kandidat og minimum ett medlem krever det. Benkeforslag tillates ikke. Forhåndsstemmer tillates. Forhåndsstemmer skal sendes til klubbens adresse og være denne i hende senest 5 dager før årsmøte. For at en forhåndsstemme skal være gyldig, må kontingent være betalt senest 5 dager før årsmøtet. Stemmeseddel puttes i en konvolutt som KUN merkes med valg og årstall. Denne puttes så i en konvolutt som sendes til klubben, her må medlemmets navn stå på baksiden av konvolutten.

Årsmøte er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter. Ett medlem kan kun ha fullmakt fra ett annet medlem.

Forslag til saker til årsmøtet må være sendt styret senest 31.12. Kun saker på agenda kan behandles av årsmøtet. Og disse skal sendes ut sammen med innkalling og legges ut på hjemmesiden.

Vedtak er gyldig med simpelt flertall. De vedtak som fattes må være i samsvar med NMCU`s vedtekter, Og være overensstemmende med YCC Constitution.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på årsmøtet, er gjort tilgjengelige for medlemmene på YCC sine internettsider. Medlemmer er selv ansvarlig for å skrive dette ut, hvis det er ønskelig. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i, eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dette er gjort for å spare miljøet.

Streaming av årsmøtet vil bli gjort når det er praktisk mulig. Talerett er forbeholdt de som fysikk er til stede. Unntak kan gjøres hvis forholdene tilsier det, og er varslet i innkallelsen til årsmøtet

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer det med minst 14 dagers varsel.

§ 10 Valgkomité

Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvorav ingen innehar tillitsverv i styret. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen tar imot og kan selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes iht. § 12. Valgkomiteens medlemmer velges for 2 to år av gangen. 1 medlem trer ut etter 1 år ved loddtrekning ved første valg. Valgkomiteen bør starte sitt arbeid rett etter årsmøte, for man vet allerede da hvem som er på valg neste år. Viktig å komme fort i gang. Valgkomiteen skal føre opp alle innkomne kandidater på stemmeseddel, så fremt disse stiller til valg. Frist for å forslå kandidater for valgkomiteen er 31.12. Valgkomiteen står fritt til selv å velge sin innstilling, 1 person til hvert verv. Dette skal klart fremgå av stemmeseddel, hvem som er valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen leder valget på årsmøtet. Ved stemmelikhet i valgkomiteen har leder dobbeltstemme for sin innstilling. Valgkomiteen plikter å opplyse kandidatene som stiller til valg, hva som er forventet av vervet kandidaten stiller opp på. Valgkomiteen skal ha kontinuerlig oppdatering på medlemmer i klubben.
Valgkomiteens innstilling skal være styret i hende senest 5 uker før avholdelse av årsmøtet.

§ 11 Styremøter

Styremøter holdes når styret finner det nødvendig, dog minimum 4 ganger i året

§ 12 Styret

Klubben ledes av ett styre bestående av President, Visepresident, Sekretær, Kasserer, ett styremedlem, Styremedlem er også klubbens distriktskoordinator og bindeledd mellom Chiefer og Styret, ett juniorstyremedlem og ett varamedlem. Styret er beslutningsdyktig når President/Visepresident og 2 styremedlemmer er tilstede. Undergrupper kan delta på styrets møter etter invitasjon. Ved stemmelikhet i styret har President dobbeltstemme, styret bør bestå av ett oddetall antall medlemmer. Anbefalt antall er fem medlemmer.

Juniorrepresentanten skal ikke fylle mer enn 24 år i det år han/hun blir valgt.

Styrets Juniorrepresentant skal ivareta YCC sine yngre medlemmers ønsker og interesser overfor Styret. Juniorrepresentanten vil ut over dette ha samme rettigheter og plikter som et vanlig styremedlem. Dersom årsmøtet ikke kan velge en Juniorrepresentant vil posten bli ubesatt. Styret kan da, ved enighet, velge en kandidat som tilfredsstiller juniorrepresentantenes kriterier når denne måtte bli funnet. Kandidaten vil da bli værende i rollen ut inneværende periode, frem til neste valg.

Selv om et styremedlem ikke har sittet hele mandattiden, kan vedkommende ved styrets beslutning, og godkjent på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, løses fra sin oppgave dersom han/hun åpenbart har unnlatt å utføre sine oppgaver eller sviktet den tillit oppdraget forutsatte, eller selv ønsker å trekke seg ut.

§ 13 Styrets arbeid

Presidenten har den daglige ledelsen av klubben. Han/ hun leder styrets arbeid og klubbens møter hvis ikke annet er bestemt.

Visepresident fungerer som president under dennes fravær, og overtar som president dersom denne faller fra, frem til første årsmøte. Visepresidenten skal alltid sørge for at klubbens vedtekter blir fulgt.

Sekretær skal føre protokoll (referat) fra alle styremøter. Han/ hun skal i samråd med presidenten føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkiv. Sekretæren er også medlemsarkivar.

Kassereren fører klubbens regnskap og medlemsfortegnelse. Klubbens midler settes i bank og disponeres av kasserer. Kasserer disponerer kort på klubbens konto, Max uttak til samme formål av kasserer er 5000,- (NOK fem tusen 00/100) alle summer over dette skal godkjennes av styret.

Styremedlemmer pålegges oppgaver som styret bestemmer.

Varamedlem har møterett, men ikke stemmerett, Dog kan stemmerett tildeles når et styremedlem har fravær.

Styret oppnevner etter behov utvalg/personer for spesialoppgaver.

Styret utnevner titler og kan tilbakekalle disse. (Chief, Road Captain, etc)

Styret regulerer og vedtar vest-reglementet

§ 14 Særskilte utvalg

Det fastsettes særlige lover for permanente undergrupper, for eksempel treffkomite, trafikksikkerhetskomitee, etc.

§ 15 Lovendringer

Endring i vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§ 16 Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget er ført opp på sakslisten. Dersom oppløsning blir vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses, kreves også på dette årsmøtet 2/3 flertall. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning og vedtas på samme møte som andre lovendringer. I tilfelle oppløsning skal klubbens aktiva overføres NMCU som vil bruke midlene i sitt arbeid for motorsyklistene.